Het personen- en familierecht:

Echtscheidingen
De beslissing om een echtscheiding aan te vragen is een ingrijpende aangelegenheid met grote gevolgen die alle leden van het gezin raken. Sommigen zijn immaterieel van aard zoals de beslissing of en hoe omgang tussen de niet verzorgend ouder en de kinderen moet worden vormgegeven. Andere gevolgen zijn van materiële aard en kunnen van aanmerkelijk financieel belang zijn. Denk hierbij aan alimentatiekwesties, maar ook de verdeling van de gemeenschap van goederen of de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden.

Het is van belang dat men zich goed voor laat lichten over de mogelijkheden die zich kunnen voordoen bij het regelen van de gevolgen van een echtscheiding. Goed advies is noodzakelijk. Vaak is de regelgeving complex en onbekend. A-Firm Advocatuur kan u objectief en kundig adviseren, waarbij uw eigen wensen natuurlijk centraal staan.

Bij A-Firm Advocatuur kunnen ook de echtgenoten samen terecht wanneer zij in onderling overleg en onder begeleiding van één advocaat de gevolgen van een echtscheiding wensen te regelen.

Geregistreerd partnerschappen en andere samenlevingsvormen
Tegenwoordig is lang niet iedereen gehuwd. Relaties kunnen juridisch zijn geformaliseerd in de vorm van een geregistreerd partnerschap of met een notariële samenlevingsovereenkomst. Wanneer de relatie dan wordt beëindigd, dient ook een afwikkeling te volgen van de partnerschapsvoorwaarden of de samenlevingsovereenkomst. Ook bij zulke kwesties blijkt vaak sprake te zijn van juridisch complexe situaties met grote belangen. Overigens kan dit ook het geval zijn wanneer een samenleving wordt verbroken en er geen sprake is van een samenlevingsovereenkomst of een geregistreerd partnerschap. Zo hebben de betrokkenen dan vaak gemeenschappelijke eigendommen die verdeeld dienen te worden, of is er sprake van gemeenschappelijke schulden waarover afspraken moeten worden gemaakt.

Verder geldt ook bij dit soort relaties dat afspraken moeten worden gemaakt wanneer sprake is van minderjarige kinderen. Hierbij kunt u denken aan kinderalimentatie- en omgangsvraagstukken. Ook in dit soort gevallen doet u er goed aan objectief en kundig advies in te winnen.

Huwelijksvermogensrecht
Het huwelijksvermogensrecht bevat het recht dat regels geeft voor vermogensrechtelijke verhouding tussen gehuwden. Hierbij is een onderscheid te maken tussen de meestal bestaande gemeenschap van goederen en de minder vaak voorkomende situatie dat partijen gehuwd zijn onder het sluiten van huwelijkse voorwaarden. Deze voorwaarden zijn er in veel verschillende vormen.

Wanneer sprake is van een echtscheiding dient er een afwikkeling te komen van hetgeen partijen op grond van het huwelijksvermogensrecht aan elkaar bindt. Zo zal een gemeenschap van goederen moeten worden verdeeld en dient op basis van huwelijkse voorwaarden te worden afgerekend tussen partijen. Hierbij kan het gaan om aanzienlijke financiële belangen en juridisch complexe situaties. Voor een objectief en kundig advies over dit soort kwesties kunt u ook bij A-Firm Advocatuur terecht.

Alimentatiezaken
Niet alleen in echtscheidingszaken en andere zaken waarbij de gevolgen van het verbreken van een relatie dienen te worden geregeld, kunnen alimentatiekwesties spelen. Een alimentatieafspraak of beslissing geldt vaak voor meerdere jaren en in zo een periode kan er van alles veranderen waardoor de alimentatie niet langer past. In zo een geval kan wellicht wijziging van de alimentatie gerechtvaardigd zijn. A-Firm Advocatuur kan dit beoordelen en u hierbij voorrekenen welke alimentatiebedragen in uw situatie passend zijn.

Omgangszaken
Wat geldt voor alimentatiezaken geldt ook voor omgangszaken. Beslissingen of afspraken over omgang worden gemaakt voor langere duur. Er kunnen altijd omstandigheden opkomen waardoor de omgangsregeling in het belang van de kinderen dient te worden gewijzigd, of hiertegen juist verweer moet worden gevoerd.

Andere personen- en familierechtkwesties
Hiervoor zijn de in de praktijk meest voorkomende kwesties genoemd. Tot het personen- en familierecht behoren ook zaken op het gebied van het naamrecht, het afstammingsrecht, gezagskwesties en maatregelen ter bescherming van meerderjarigen. Ook bij vragen of zaken op deze gebieden kunt u zich wenden tot A-Firm Advocatuur.

Andere rechtsgebieden
A-Firm Advocatuur is gespecialiseerd in het personen- en familierecht, maar u kunt bij ons ook terecht voor vragen op het gebied van het algemeen vermogensrecht. Zo kunnen wij u bijstaan bij het innen van vorderingen, waaronder loonvorderingen en andere kwesties op het gebied van het arbeidsrecht. Ook kunt u bij ons terecht voor bijstand in discussies over de uitleg of afwikkeling van contracten zoals bijvoorbeeld koopovereenkomsten. Overigens wordt hierbij telkens het belang van de kwestie afgewogen tegen de kosten die voor de behandeling van de zaak moeten worden gemaakt.